بهبود ســلامت قبل از بارداری موجب افزایش ســلامت در دوران بارداری شــده و در نتیجه پیش آگهی حاملگی را بهبود می‌بخشد.

سایت نی نی بان: مهمتریــن هــدف مراقبت پیــش از بــارداري افزایش بهبود کیفیت زندگي نوزاد و شــیرخوار با پیشگیري اولیه است. براي افزایش اطلاعات و تغییرات رفتــاري خانم ها و آقایان در ســنین باروري، مشــاوره قبــل از بــارداري ضروري مي باشــد و موجب مي گردد که فرد، حاملگي خود را با شرایط بهتري آغاز نماید و خطراتي را که سبب بروز مشــکلات در حاملگي مي گردد را در دوران قبل از بارداري اصلاح نماید.

قبل از اینکه باردار شوید بخوانید‍!

بهبود ســلامت قبل از بارداري موجب افزایش ســلامت در دوران بارداری شــده و در نتیجه پیش آگهي حاملگي را بهبود مي بخشد.

قبل از اینکه باردار شوید بخوانید‍!

عده اي از خانم ها در ســنین بــارداري از بیماري هاي مختلف مزمن رنــج مي برند و نیز در تمــاس با موادي هســتند که مي تواند اثرات مخربی بــر روي بارداري آنها داشــته باشــند و موجب ســقط، مرگ نــوازد، ناهنجار يهاي مادرزادي و دیگر عوارض شوند.

بیماري هایي مانند: آســم، بیماري قلبي، فشارخون، دیابت، اختــلالات تیروئیــد، چاقي یــا افزایش وزن، پوسیدگي دندان و دیگر بیماري هاي دهان در صورت عدم درمان و یا کنترل آن، منجر به پیدایش عوارضی در مادر و نوزاد مي گردد.

در هفته هــاي اول (۲۵ روز اول بــارداري ) تماس با الکل، تنباکو و دیگر داروها و عدم دریافت ویتامین هاي لازم  (اسیدفولیک) و خطرات محل کار مي تواند سبب مشــکلات در دوران بارداری  مادر و یا عوارض تکاملی جنین و نوزاد گردد.

رفتارهاي پرخطر مانند سیگار کشیدن موجب کمبود وزن هنگام تولد مي شود، ابتلاء به بیماري هاي مقاربتي مثل ایدز و مصرف مــواد مخدر موجب عوارض ســوء حاملگي مي گردند.

ارتباط مستقیمي بین بهداشــت دهان مادر و پیش آگهي حاملگي وجود دارد. کــرم خوردگي دندان هاي مادر موجب افزایش خطر زایمان زودرس و کمبود وزن زمان تولد نوزاد مي گردد.

در مشاوره هاي قبل از بارداري تأثیرات بیماري مادر بر روي حاملگي و نوزاد آینده و نیــز تأثیرات حاملگي روي سلامت مادر مورد توجه قرار مي گیرد. ممکن است یک بیماري در طول حاملگي شدت یافته و یا از شدتش کاسته شود.

توصیه هایی قبل از تصمیم به بارداری؟

- ترک سیگار

- بهبود رفتارهاي تغذیه اي

- واکسیناسیون بر علیه بیماری سرخجه

- انجام آزمایشات لازم جهت اصلاح کمبودهاي ویتامیني یا کم خوني

- انجام مشاوره با پزشک و تشکیل پرونده پیش از بارداری

- داشتن وزنی متناسب (تغییر رژیم غذائي براي کاهش یا افزایش وزن )

- دریافت اسیدفولیک براي کاهش نقص هاي لوله عصبي (حداقل از سه ماه قبل از بارداری)

- درمان عفونت ها ( عفونت ادراري، کلامیدیاها و یا دیگر بیماري هاي مقاربتي )

- تغییر داروهاي ناهنجاري زا به داروهاي مطمئن تر و با عوارض کمتر در خانم ها با بیماري هاي مزمن( مثل داروهاي ضد فشارخون داروهاي ضد انعقاد و نیز کنترل قندخون قبل از بارداري در خانم هاي دیابتي )
کلمات کلیدی :
ن��رات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه