فال نخود

fal8_www.jahaniha.com_

فال جهانی ها

برای گرفتن فال با نخود ابتدا ۴۱ عدد نخود که هم اندازه باشند را جدا میکنند .سپس آنها را روی قالی یا مکانی صاف میگذارند.سپس توسط دوتا دست انها را جدا میکنند بطوری که مقداری توسط دست راست و مقداری توسط دست چپ و مقداری هم در وسط بماند آنها را به سه قسمت مساوی تقسیم میکنند . سپس نخود های هر قسمت را ۴ تا ۴ تا از هم جدا میکنند . مثلا قسمت سمت راست را همینطور ۴تا ۴تا جدا میکنند.


چند حالت امکان دارد اتفاق بیفتد . یا یکی باقی میماند یا دو نخود یاسه و یا ۴ نخود باقی میماند که نخودهای باقی مانده را در بالا قرار میدهند و سپس به سراغ نخودهای وسطی رفته و آنها را نیز ۴ تا ۴ تا جدا میکنند و هرچه باقی مانده بود را در بالا و جدای از نخودها مقابل نخودهای باقی مانده از ستون اول قرار میدهند و سپس به سراغ نخودهای قسمت سوم که در مشت دست چپ جدا شده رفته و انها را جدا میکنند و هرچه باقی مانده بود در برابر دیگر نخودها در یک ردیف قرار میدهند .
چند حالت اتفاق میافتد که بهترین آن اگر در ردیف سمت راست یک نخود و در ردیف وسط د وتا و در ردیف سوم هم دوتا باقی بماند که جمعا ۵ تا میباشند که این فال را ۵ تن آل عبا میگویند که بهترین نوع فال است و مرادش حاصل میشود و اگر از هر دیف ۴ تا بماند که در مجموع ۱۲ تا میباشند نیز به آن ۱۲ امام میگویند که خوب است و سعادتمندی به همراه دارد .
در حالتی دیگر از هرکدام سه تا میماند که به ان نوح نبی اله میگویند و یا از ستون اول یکی ستون دوم سه تا و ستون سوم هم یکی که این هم به معنی نیک بختی و خوش عاقبتی است. خلاصه افراد حرفه ای تر باقی مانده نخودها را باهم قاطی و مجددا به سه قسمت و سپس ۴ تا ۴ تا جدا میکنند و نخود های باقی ماده را بازهم قاطی و ۴ تا ۴ تا جدا میکنند و سپس به تفسیر و تجزیه و تحلیل ان میپردازند و خلاصه انگار حرف دل شما را میزنند و بسیار واقعیت دارد.

منبع : parsnaz.ir
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه